Data governance is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar de manier waarop een organisatie beheert en beheert de data die zij verzamelt en gebruikt. Dit omvat zowel de systemen en processen die worden gebruikt om data te verzamelen, te beheren en te beschermen, als de richtlijnen en regels die bepalen hoe de data mag worden gebruikt.

De belangrijkste doelen van data governance zijn om ervoor te zorgen dat data betrouwbaar, nauwkeurig en toegankelijk is voor degenen die ervan gebruik willen maken, en om ervoor te zorgen dat de data in overeenstemming is met de wet- en regelgeving en de beleidsdoelen van de organisatie.

Een belangrijk onderdeel van data governance is het instellen van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor het beheer van data, zodat er geen verwarring is over wie wat doet en wie er verantwoordelijk is voor welke taken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er een specifiek persoon of team is aangewezen om te zorgen voor de nauwkeurigheid en integriteit van de data, of om ervoor te zorgen dat de data op een beveiligde manier wordt opgeslagen en gebruikt.

In de praktijk kan data governance er bijvoorbeeld uit zien als het opstellen van beleidsregels voor het gebruik van data, het ontwikkelen van systemen om data te verzamelen en te beheren, en het opleiden van medewerkers om ervoor te zorgen dat zij op een verantwoorde manier met data omgaan. Het is belangrijk om te onthouden dat data governance een continu proces is, omdat de behoeften van een organisatie en de wet- en regelgeving rond data voortdurend veranderen.

Drie tips om data goverance in te richten

  1. Stel duidelijke doelen en richtlijnen op voor het beheer van data. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er beleid wordt opgesteld voor het gebruik van data, de manier waarop data wordt verzameld en opgeslagen, en hoe er met data wordt omgegaan. Door duidelijke doelen en richtlijnen te stellen, kunnen medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en kunnen ze beter werken aan het behalen van de doelen van de organisatie.
  2. Zorg voor een goede infrastructuur en technologie om data te beheren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er systemen worden ontwikkeld om data te verzamelen, op te slaan en te analyseren, en dat er beveiligingsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat data onbevoegd wordt gebruikt of verloren gaat. Door te investeren in goede technologie en infrastructuur, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun data betrouwbaar, nauwkeurig en beschikbaar is.
  3. Betrek medewerkers bij het proces van data governance. Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de doelen en richtlijnen van de organisatie voor het beheer van data, en dat ze weten wat van hen verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er training wordt gegeven aan medewerkers om ze te leren hoe ze verantwoord met data om moeten gaan, of dat er regelmatig overleg is met medewerkers om te peilen naar hun behoeften en om te zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data governance.

Wat zijn de valkuilen

Er zijn enkele valkuilen waar organisaties rekening mee moeten houden bij het inrichten van data governance. Deze kunnen onder andere zijn:

Het negeren van de behoeften van medewerkers en gebruikers van data. Als data governance alleen wordt gezien als een technische kwestie en er niet rekening wordt gehouden met de behoeften van degenen die met data werken, kan dit leiden tot ontevredenheid en weerstand tegen het data governance-programma.
Het negeren van de veranderende behoeften van de organisatie. Data governance is geen statisch proces, maar een continu proces dat aangepast moet worden aan de veranderende behoeften van de organisatie. Als de data governance-strategie niet regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld, kan dit leiden tot ineffectiviteit en onnodige kosten.
Het negeren van de wet- en regelgeving. Er zijn tal van wetten en regels waar organisaties rekening mee moeten houden als het gaat om het beheer en gebruik van data. Als deze niet worden nageleefd, kan dit leiden tot boetes en andere sancties. Het is daarom belangrijk om de wet- en regelgeving te monitoren en ervoor te zorgen dat de data governance-strategie hiermee in overeenstemming is.

Data governance is een belangrijk onderdeel is van elke organisatie, en dat het belangrijk is om duidelijke doelen en richtlijnen te stellen, een goede infrastructuur en technologie te hebben, en medewerkers te betrekken bij het proces om ervoor te zorgen dat data op een verantwoorde manier wordt beheerd.